Батьківська рада

ПОЛОЖЕННЯ про Батьківську раду Городоцького ЗДО №4 «Зернятко»

1.Загальні положення

1.1.Батьківська рада є добровільним громадським формуванням, створеним на
основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час
організації їх життєдіяльності у Городоцькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок)
№4 «Зернятко»
1.2. У своїй роботі Батьківська рада керується Конституцією України, Законами
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян»,
Конвенцією про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад,
Статутом, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти
і міжнародного законодавства з прав дитини.
1.3. Рішення про заснування Батьківської ради ухвалюється на загальних зборах
батьків відповідних груп або закладу.
1.4.Легалізація (офіційне визнання) Батьківської ради є обов’язковою і здійснюється
шляхом видання відповідного наказу по ЗДО №4 «Зернятко» після письмового
повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх
заснування.
1.5.Батьківська рада може припинити свою діяльність через реорганізацію або
ліквідацію.
1.6. Очолює Раду голова, який обирається із складу Ради. Головою Ради не можуть
бути директор, вихователь-методист. До керівного складу ради входять голова,
заступник голови, секретар ради.
1.7. Термін повноважень батьківської ради триває календарний рік, починаючи з
жовтня.
2.Мета, завдання, основні принципи роботи Батьківської Ради
2.1.Метою роботи Батьківської ради є захист законних інтересів своїх дітей в органах
громадського самоврядування, у відповідних державних, судових органах, а також
надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.
2.2. Основним завданням діяльності Батьківської Ради є сприяння створенню умов
для:
 збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 формування всебічно розвиненої особистості дитини;
 для розвитку у дітей природних здібностей та обдарувань;

 всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і
громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань
серед батьків, підвищення їх відповідальності за виховання та розвиток дітей;
 вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу
та його благоустрою;
 сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного
процесу.
2.3. Основними принципами діяльності Батьківського комітету є:
 законність;
 гласність;
 колегіальність;
 толерантність;
 виборність;
 підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп
 організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим
положенням та законодавством.

  1. Порядок створення Батьківської Ради

3.1.Батьківська рада садка формується з батьків або осіб, які їх замінюють, всіх груп
закладу і діє від їх імені.
3.2. Рада закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп та з інших
батьків за рекомендаціями комітетів груп закладу.
3.3.Кількісний склад ради закладу, строк її повноважень визначається радою
закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад закладу входить не менше
одного представника. Із складу Ради обирається голова, його заступник та секретар.
3.5. Щорічно на чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.
3.5. Директор, вихователі-методисти, завгосп є членами Батьківської ради з правом
голосу.
3.6.У випадку, коли член Ради достроково складає свої повноваження, вибори
нового члена відбуваються на батьківських зборах групи.
3.7. Голова батьківської ради є членом педагогічної ради закладу. Він може брати
участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, що належать
до компетенції батьківського комітету, з правом дорадчого голосу.

4.Організація діяльності Батьківської ради

4.1.Рада закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які
відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від
загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та
узгоджуються з директором закладу дошкільної освіти.
4.2.У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують
заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься
на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.
4.3.Рішення зборів батьків, Ради доводиться до відома батьків, керівництва закладу і
за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом
надання протоколу).
4.5.Рада планує свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів
батьків, рекомендацій адміністрації закладу, громадськості. План роботи має вільну
форму і затверджується головою Батьківської Ради.
4.6.При недосягненні згоди між директором і більшістю членів ради закладу
питання вирішується гуманітарним управлінням освіти м.Городка; між вихователями
групи і комітетом групи – керівництвом цього закладу.
4.7.Секретар ради веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах
закладу дошкільної освіти і передаються за актом новому складу батьківської Ради.
Строк зберігання протоколів – 3 роки.
4.8.Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення
протоколів.
4.9. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою двох
разів на навчальний рік.
5.0. Засідання ради можуть скликатися її головою або з ініціативи директора ЗДО, а
також членами ради.

  1. Права та обов’язки Батьківської ради

5.1. Батьківська рада має право:
 встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями,
підприємствами, навчальними та науковими установами,   підприємствами для
надання фінансової та матеріально-технічної допомоги, забезпечення захисту
здоров’я і життя дітей, поліпшення організації освітньої роботи, харчування дітей,

вирішення питань щодо благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у
закладі;
 звертатися до директора, педагогів, педагогічної ради з проханням роз’яснити
стан і перспективи роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
 скликати позачергові батьківські збори;
 створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, зокрема
контролювати надходження і розподіл благодійних внесків батьків, брати участь у
вирішенні інших питань діяльності створених благодійних фондів;
 сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов
функціонування закладу;
 брати участь в ухваленні рішень щодо організації оздоровлення
вихованців закладу ;
 сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності ЗДО;
 сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків
або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і
юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;
 вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради) закладу пропозиції щодо
вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських
питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і
результати розгляду доведені до відома батьків;
 брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які
перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо
поліпшення їх роботи.
5.2. Батьківська рада зобов’язана:
 виконувати плани роботи, затверджені головою Батьківської ради;
 вести протоколи засідань батьківських зборів;
 надавати інформацію про свою діяльність на прохання керівника закладу
або відповідного органу управління освітою;
 у разі потреби організувати супровід дітей під час виїзду за межи вулиці
Авіаційної;
 звітувати перед загальної кількістю батьків про результати діяльності;
5.4. Брати участь у проведенні моніторингу якості освіти закладу

  1. Прикінцеві положення.

6.1.Батьківська Рада може виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.
6.2.Заклад на основі Примірного положення може розробити власне Положення
про батьківську раду з урахуванням специфіки своєї діяльності та вимог до статутних
документів, визначених у статті 13 Закону України «Про об’єднання громадян».