Освітні документи нашого закладу

Статут

Затверджено
Засновник: Городоцька міська рада
Рішення № 112
від «29» грудня 2020р.
Голова міської ради:
В.В.Ременяк

СТАТУТ

Городоцького закладу дошкільної освіти

ясла-садок №4 «Зернятко»
Городоцької міської ради
Львівської області

Прийнято
загальними зборами трудового колективу
і батьків вихованців
Протокол № 1 від 15.12.2020

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Городоцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Зернятко»
Городоцької міської ради Львівської області (далі – заклад дошкільної
освіти) знаходиться у комунальній власності Городоцької міської ради
Львівської області.
1.2. Повна назва закладу дошкільної освіти – ГОРОДОЦЬКИЙ
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ясла-садок) №4 «Зернятко»
ГОРОДОЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Скорочена назва закладу дошкільної освіти – ГОРОДОЦЬКИЙ ЗДО
№4 «Зернятко».
1.3. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 81500, Львівська
область, м. Городок, вул.Авіаційна, 34.
1.4. Засновником закладу дошкільної освіти є Городоцька міська рада
Львівської області (далі – Засновник).
1.5. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується
Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну
освіту», наказами  МОН,  інших  центральних  органів виконавчої влади, 
рішеннями  місцевих  органів  виконавчої  влади та органів місцевого
самоврядування та власним Статутом.
1.6. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і
штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може мати
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, рахунки в
банках.
1.7. Головною метою закладу дошкільної освіти є:

 • забезпечення права дитини, у тому числі дитини з особливими
  освітніми потребами, на доступність і безоплатність здобуття дошкільної
  освіти;
 • забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи
  дошкільної освіти;
 • визначення змісту дошкільної освіти;
 • визначення органів управління дошкільною освітою та їх
  повноважень;
 • визначення прав та обов’язків учасників освітнього процесу,
  встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну
  освіту;
 • створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.
  1.8. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію
  основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і
  психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих
  здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності
  продовжувати освіту.
  1.9. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює
  діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та
  даним Статутом.
  1.10. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,
  суспільством і державою за:
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
  України “Про дошкільну освіту”;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її
  змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної
  бази.
  1.11. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти та
  юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між
  ними.
 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 122 місця згідно з
  проектними потужностями.
  2.2. У закладі дошкільної освіти функціонують шість груп з 10,5-ти
  годинним  денним режимом перебування дітей.
  2.3. Наповнюваність груп дітьми становить:
  для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
  для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб.
  Для дітей з особливими освітніми потребами – до 15 осіб.
  2.4. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно
  пред’явити: заяву батьків або осіб, які їх замінюють, медичну довідку про стан
  здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад
  дошкільної освіти, копію свідоцтва про народження дитини, документи для
  встановлення батьківської плати (при наявності пільг).
  Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти, 
  керівник  (директор)зобов’язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що   їх
  замінюють, із статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що 
  регламентують його діяльність.
  2.5. За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її
  хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки
  батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
  2.6. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  – на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
  можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного
  типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх
  замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
  Забороняється безпідставне відрахування дитини з  закладу дошкільної
  освіти.
  2.7. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють
  про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.
  2.8. Заклад дошкільної освіти   здійснює  соціально-педагогічний 
  патронат  сім’ї  з метою забезпечення умов  для  здобуття  дошкільної  освіти 
  дітьми  дошкільного  віку, які потребують корекції фізичного та (або)

розумового розвитку, але не відвідують  закладів дошкільної освіти,   та  
надання   консультаційної допомоги сім’ї.
Діти,  які  перебувають у закладі дошкільної освіти під соціально-
педагогічним патронатом,  беруться на облік у цьому закладі.

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти працює п’ять днів на тиждень протягом 10,5
годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.
3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти:
 08.00 -18.30 год.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ

ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і
закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий
період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного
плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою
закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти і погоджується
Засновником або уповноваженим ним органом.
4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і
виховання дітей.
4.5. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за Державною
базовою програмою та іншими програмами розвитку дітей та навчально-
методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку
Міністерством освіти і науки України.
4.6. Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги, на
основі угоди між батьками, або особами які їх замінюють, та закладом
дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини,
визначеного Міністерства освіти і науки разом з Міністерством охорони
здоров’я України.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ

ОСВІТИ

5.1. Харчування дітей у закладі дошкільної освіти проводиться
відповідно до чинного законодавства України. Натуральний набір
продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони
здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.

Продукти харчування в закладі дошкільної освіти поставляють організації,
що заключили договір за наявності сертифікатів якості.
5.2. У дошкільному закладі встановлюється 3-х разове харчування
дітей згідно з встановленими нормами.
5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією
страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом
страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку,
правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів
покладається на медичних працівників та керівника (директора) закладу
дошкільної освіти.
5.3. Плата за харчування здійснюється відповідно до Закону України
„Про дошкільну освіту”.

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти
здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять
до штату закладу дошкільної освіти та установою охорони здоров’я, що
обслуговує дану територію.
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи,
в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за
станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного
виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та
правил, режимом та якістю харчування.
6.3. Заклад дошкільної освіти забезпечує належні умови для роботи
медичного персоналу та для проведення лікувально-профілактичних
заходів.

 1. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1 Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є: діти
дошкільного віку, вихованці, учні; педагогічні працівники: директори,
заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-
методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх
спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи,
соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори
слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших
форм гурткової роботи та інші спеціалісти; помічники вихователів та няні;
медичні працівники; батьки або особи, які їх замінюють; батьки-вихователі
дитячих будинків сімейного типу; асистенти дітей з особливими освітніми
потребами; фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у
сфері дошкільної освіти.
7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і
  навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її
  здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а
  також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.
  7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,
  виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні
  матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
  7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в  закладі дошкільної освіти у
  встановленому порядку;
  – своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності
  або хвороби дитини;
 • стежити  за станом здоров’я дитини.
  7.6. На   посаду    педагогічного    працівника    закладу дошкільної освіти
  призначається особа,  яка має відповідну вищу педагогічну  освіту,  а  саме,  
  освітньо-кваліфікаційний   рівень магістра,  спеціаліста,  бакалавра  або 
  молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про  освіту”  –
  вищу  або  середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дозволяє
  виконувати професійні обов’язки.
  7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю,
  Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” іншими нормативно-
  правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього
  трудового розпорядку.
  7.8. Педагогічні працівники мають право:
 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з
  дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
  – проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну,
  пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян,
  діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.
  7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:
 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи
  трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати
  гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм
  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та
  психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з
  підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності,
  загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
  7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу
  дошкільної освіти директором.
  7.11. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за
  збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
  7.12. Працівники закладу дошкільної освіти відповідно до статті 26 Закону
  України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
  населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік у
  відповідному територіальному закладі охорони здоров’я.
  7.13. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації
  яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового
  положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого
  наказом Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про
  затвердження Типового положення  про атестацію педагогічних працівників».
  7.14. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та
  морального заохочення: подяка, преміювання, відзначення відомчими
  грамотами, тощо.
  7.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила
  внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових
  обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами
  атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до
  чинного законодавства України.
 1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Заклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний Засновнику
(власнику) – Городоцькій міській раді Львівської області та/або
уповноваженому ним органу управління освітою.
8.2. Керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор.
8.3.Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту (для
директорів державних, комунальних закладів дошкільної освіти – вищу
педагогічну освіту), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не
менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти),
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не
перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
8.4.Керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з
посади засновник або уповноважений ним орган.

Директор закладу дошкільної освіти:
– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у
межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах,
  установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
  –  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу
  дошкільної освіти;
 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-
  технічної бази закладу;
 •  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної
  освіти;
  –  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх
  виконання;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції
  працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил,
  техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
  – контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,
  виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям,
  здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі
  пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську
  діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків,
  або осіб, які їх замінюють.
  Штатний розпис закладу дошкільної освіти встановлюється Засновником або
  уповноваженим ним органом на основі Типових штатних нормативів закладів
  дошкільної освіти.
  8.5. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти –
  педагогічна рада.
   До складу педагогічної ради входять: директор, усі педагогічні працівники, 
  медичні працівники, інші спеціалісти.  До складу педагогічної ради закладу
  дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні
  особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
  Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники
  громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої
  освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Педагогічна рада обирає зі свого
  складу секретаря на навчальний рік.
  Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти.
  Педагогічна рада закладу:
 • розглядає питання освітнього процесу в закладі дошкільної освіти та приймає
  відповідні рішення;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового
педагогічного досвіду;
– приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних
працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу
дошкільної освіти.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.
Для організації обміну досвідом освітньої роботи вихователі закладу
дошкільної освіти можуть входити до територіальних педагогічних рад на базі
однієї зі шкіл.
8.6. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу
закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного
разу на рік.
Термін їх повноважень становить один рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від
загальної кількості присутніх.
Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
  – обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють
  терміни її повноважень;
  – заслуховують звіт директора закладу, голови ради закладу дошкільної освіти з
  питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або
  відкритого голосування;
  – розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської
  діяльності закладу дошкільної освіти;
  – затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу
  дошкільної освіти.
  8.7. У закладі дошкільної освіти може діяти піклувальна рада – орган
  самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади,
  підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян з метою
  залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення
  сприятливих умов ефективної роботи закладу дошкільної освіти.
  Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів
  або ради закладу дошкільної освіти. Члени піклувальної ради обираються на
  загальних зборах закладу дошкільної освіти і працюють на громадських
  засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом
  голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань
  визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
  Основними завданнями піклувальної ради є:
  – співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
  підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, окремими
  громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі
  дошкільної освіти;
  –  сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної бази
  закладу дошкільної освіти;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу дошкільної
  освіти;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та
  здоров’я учасників освітнього процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної
  освіти;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом дошкільної
  освіти;
 • сприяння соціально-правового захисту учасників освітнього процесу.
 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  9.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі,
  споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, та інше. Майно
  закладу дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом
  України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
  9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти
  визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і
  правилами.
 2. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

 • Засновника;
 • відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, передані відповідно до чинного законодавства.
  10.2. Заклад дошкільної освіти за погодженням із Засновником має
  право:
 • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним
  особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
  10.3. Статистична звітність про діяльність закладу дошкільної освіти
  здійснюється відповідно до законодавства України.
  10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі
  дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами
  Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої
  влади, яким підпорядковуються заклади дошкільної освіти.
  За рішенням закладу дошкільної освіти повноваження зі здійснення
  бухгалтерського обліку може здійснюватися Засновником або уповноваженим
  ним органом.
  10.5. Використання доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків
  на утримання закладу дошкільної освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та
  напрямків діяльності, визначених  установчими документами.

10.6. У разі припинення діяльності закладу дошкільної освіти його активи
передаються згідно з порядком визначеним законодавством України.

 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
  11.1. Заклад дошкільної освіти має право укладати договори про
  співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами,
  науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними
  організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства
  України.
  11.2. Заклад дошкільної освіти за наявності належної матеріально-
  технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів,
  відповідно до чинного законодавства має право налагоджувати прямі
  міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін
  педагогічними працівниками, створювати, у встановленому Міністерством
  освіти і науки України порядку спільні асоційовані заходи і навчальні
  центри, проводити спільні заходи, конференції, тощо, а також вступати до
  міжнародних організацій.
 2. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  12.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є
  інституційний аудит, що проводиться один раз на десять років працівниками
  територіальних органів Державної служби якості освіти.
  12.2. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог
  щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною
  службою якості освіти України (ДСЯО).
  12.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім
  процесом встановлюється відділом освіти Городоцької міської ради Львівської
  області.

13 РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

13.1. Припинення діяльності закладу дошкільної освіти відбувається шляхом
його ліквідації, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за
рішенням Засновника за рішенням суду.
13.2. У випадку реорганізації закладу дошкільної освіти його права та обов’язки
переходять до правонаступника.
13.3. Ліквідація закладу дошкільної освіти здійснюється ліквідаційною
комісією, склад визначається Засновником або уповноваженим ним органом.
13.4. Засновник встановлює порядок та визначає терміни проведення ліквідації,
а також термін для  заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим ніж
два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
13.5. Заклад дошкільної освіти вважається реорганізованим або ліквідованим з
дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

13.6. При реорганізації і ліквідації закладу дошкільної освіти працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.
13.7. При реорганізації і ліквідації закладу дошкільної освіти дітям, які
відвідували його, повинна бути забезпечена можливість продовжити здобувати
дошкільну освіту відповідно до чинного законодавства.

Звіт по моніторингу «Чарівні перетворення» старшої групи
«Квіточка».

Моніторинг освітньої діяльності старших дошкільників цього року
здійснювався за методикою «Чарівні перетворення». Він відбувався протягом
січня практичним психологом і вихователем групи. Діагностику проходили 16
вихованців, 5 дітей не проходили діагностику у зв’язку відсутності їх у закладі.
У фокусі аналізу досягнень дітей за допомогою КДЗ «Чарівні перетворення»
вивчалися наступні компетентності:
-наявність досвіду ігрової діяльності;
-наявність досвіду взаємодії з однолітками;
-вміння взаємодіяти з дорослими у ситуації освітньої взаємодії;
-вміння робити вибір /обирати;
Здатність оцінювати здатність гри, вправи, завдання;
-здатність об’єктивно оцінювати результат власної діяльності;
-здатність створювати образи, оперувати в уяві;
-вміння виконувати дії за зразком;
-вміння виконувати дії за словесною інструкцією;
-вміння виявляти цілеспрямованість, активність у досягненні мети, готовність
долати труднощі.
За результатами цього оцінювання
готовність дитини до навчання в школі сформована повною мірою -63-47 балів

 • у 9 дітей;
  готовність дитини до навчання в школі достатньо сформована -46-32 –у 4
  дітей;
  готовність дитини до навчання в школі знаходиться у стадії формування 31-16
  балів- у 3 дітей.
  Враховуючи результати, педагогами були визначені напрямки роботи з 3
  дітьми, щоби успішно звершити підготовку до школи.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ВИПАДКІВ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ГОРОДОЦЬКОМУ ЗДО №4 «ЗЕРНЯТКО»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗДО 

____________ Н.ІУС

Наказ №     від                  

СХВАЛЕНО

Протокол засідання педагогічної ради

від                   №

Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в

Городоцькому ЗДО №4 «Зернятко»

1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

2. Повноваження завідувача та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

2.1. Керівник закладу:

–       здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

–       розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

–       забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

–       з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

–       розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

–       повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2.2. Вихователь – методист:

–  забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

–    забезпечує  реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу, шляхом організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії;

–      забезпечує прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення інформації на веб-сайті закладу, розміщення в інформаційних куточках для батьків, здобувачів освіти інформації та нормативно-правові акти з питань щодо протидії боулінгу;

–       розробляє план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

–   взаємодіє з родинами вихованців з питань запобігання насильству та булінгу;

–      слідкує за  правилами  поведінки здобувача освіти з закладі освіти.

2.3. Педагогічні працівники :

–       забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

–       повідомляють завідувача про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

–       сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

–       виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі

3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) створюється наказом завідувача та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2. В своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, батьки постраждалого та булера та інші зацікавлені особи.

3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування), Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

3.5. Засідання Комісії скликається керівником, для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в ЗДО, відповідно до заяв, що надійшли.

3.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

3.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8. Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

4. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.

Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.

Завідувач для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.

Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

5. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ЗДО.

Виконується рішення та рекомендації Комісії.

Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

Завідувачем, або уповноважені ним особи, відповідно чинного законодавства та в межах повноважень, здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування).

6. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.1. Здобувачі освіти:

6.1.1. мають право на:

–     повагу людської гідності;

–     захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

–     отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

6.1.2. зобов’язані:

–     поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

–     відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:

6.2.1. мають право на:

–     захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

6.2.2. зобов’язані:

–     повідомляти завідувача, про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

6.3. Батьки здобувачів освіти:

6.3.1. мають право на:

–     отримувати інформацію про діяльність, у тому числі – щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

–     подавати завідувачу, або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

–     вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

6.3.2. зобов’язані:

–     виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

–     поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

–     дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

–     формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

–     настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

–     сприяти завідувачу у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

–     виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

7.  Прикінцеві положення

7.1. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в Городоцькому ЗДО №4 «Зернятко» схвалюється  рішенням педагогічної ради (протокол  від            №     )   та затверджується наказом керівника ЗДО №4.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника.

СХВАЛЕНО                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою ЗДО №4                                                                                       Наказ №     від                                                                                                                                                               

протокол №   від           р.

                                                             ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В

ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 4 «ЗЕРНЯТКО»

ГОРОДОЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 1.     Загальні положення

1.1.   Положення про академічну доброчесність в ЗДО №4 «Зернятко» (далі – Положення) закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування осіб, що працюють та навчаються в закладі дошкільної освіти №4 (далі – «ЗДО»).

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту ДНЗ №4, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів та на виконання основних завдань діяльності колективу ЗДО.

1.3. Педагогічні працівники ЗДО зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, які працюють в ЗДО, підтримувати систему демократичних відносин між працівниками, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету ЗДО.

2.     Дотримання академічної доброчесності в ЗДО передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності педагогами;

об’єктивне оцінювання результатів навчання і виховання.

2.1.3ДО в своїй діяльності керується принципом незалежності отримання освітніх послуг від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій. Створення та діяльність політичних партій, суспільно- політичних рухів, релігійних об’єднань в ЗДО не допускається. Адміністрація ЗДО гарантує дотримання в стінах закладу ст. 36 Конституції України. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі. Педагогічні та інші співробітники ЗДО є вільними у своїх політичних і передвиборчих симпатіях. Жодний адміністративний тиск з приводу політичних переконань, а також характеру волевиявлення членів колективу через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії є недопустимим. ЗДО є закладом, відкритим для діалогу з представниками різних політичних ідеологій, окрім тих, які ставлять під сумнів незалежність України, закликають до зміни  конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропагують війну, насильство, розпалюють міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу, пропагують посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.

2.2. Дотримання академічної доброчесності в ЗДО пов’язане із сповідуванням педагогічними працівниками наступних принципів.

2.2.1.  Верховенства права. В середовищі закладу пріоритетом повинно бути дотримання принципу верховенство права – панування в суспільних відносинах правових смислів і цінностей, а саме: справедливості, добра, свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо.

2.2.2.  Законності. У своїй діяльності члени колективу мають суворо дотримуватися Конституції України, законів та підзаконних актів.

2.2.3.       Соціальної справедливості. У взаємовідносинах між членами колективу важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі у житті держави та ЗДО, а також повага до гідності кожної особи, нетерпимості щодо аморальної та неетичної поведінки.

2.2.4.   Науковості. Педагогічні працівники зобов’язані об’єктивно висвітлювати наукові факти, поняття; розкривати причинно- наслідкові зв’язки явищ, що вивчаються; забезпечувати тісний зв’язок викладу матеріалу з життям.

2.2.5.       Професіоналізму та компетентності. Передбачає наявність у педагогів управлінських здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, емоційного інтелекту, знання ділового етикету, ґрунтовних знань, виконання своїх обов’язків на належному рівні, високу організацію праці.

2.2.6.  Партнерства і взаємодопомоги. Означає сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін.

2.2.7.  Відкритості й прозорості. Усі процеси, документи в ЗДО, які стосуються освітньої, господарської та фінансової діяльності є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю.

2.2.8.  Відповідальності. Педагогічні працівники беруть на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконують взяті на себе зобов’язання, дотримуються норм цього Положення.

2.3. Дія цього Положення поширюється та є обов’язковою до виконання для всіх учасників освітнього процесу в ЗДО. Всі особи, на яких поширюються та є обов’язковими до виконання дане Положення, повинні бути ознайомлені з його змістом.

2.4.      Положення публікується на офіційному веб-сайті ЗДО.

3.      Політика академічної доброчесності

3.1.      Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчанняі виховання дошкільників, упровадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів освітнього процесу

3.2.       Академічна доброчесність педагогічних працівників спрямована на:

3.2.1.     дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України, локальних нормативних актів ЗДО;

3.2.2.  повагу до дітей, які виховуються, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

3.2.3.  об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь вихованців; ефективне виконання своїх функціональних обов’язків; підвищення кваліфікації;

3.2.4.  дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

3.2.5.  здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності педагогічними працівниками;

3.2.6.  дотримання законодавства із запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів;

3.2.7.  негайного повідомлення адміністрації ЗДО у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

3.2.8.    нести відповідальність за порушення академічної доброчесності.

4.      Етичні норми академічної діяльності педагогічних працівників

4.1. Педагогічний працівник має дотримуватися моральних норм і правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності, зокрема:

4.1.1.   сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між учасниками освітнього процесу;

4.1.2.    сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджу ЗДО;

4.1.3.     шанобливо ставитися до державної символіки;

4.1.4.    зберігати та примножувати славні традиції ЗДО;

4.1.5.   виявляти толерантність та повагу до релігії, культури, звичаїв та традицій батьків, співробітників ЗДО всіх національностей;

4.1.6.   допомагати співробітникам закладу, що опинилися у складних життєвих обставинах;

4.1.7.    не принижувати будь-яким чином гідність педагога.

4.1.8.   Для запобігання конфлікту інтересів, пов’язаного із неакадемічним характером відносин, педагогічному працівнику слід уникати двозначних відносин збагьками, у тому числі протидіяти прямому чи опосередкованому отриманню подарунків або послуг від батьків.

4.2Порушенням академічної доброчесності вважається:

4.2.1.академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

4.2.2 самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

4.2.3.   академічна фальсифікація та фабрикація; публікація вигаданих результатів досліджень;

4.2.4.   приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні наукового продукту;

4.2.5.    оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих)

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження      (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань;

4.2.6.   обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої діяльності чи організації освітньої процесу, у тому числі при заповненні анкети для рейтингування педагогічних працівників;

4.2.7. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

4.3. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат підлягають:

4.3.1.   навчальні (курсові роботи (проекти), реферати тощо) та кваліфікаційні (дипломні роботи, (проекти)) роботи, науково-методичні праці (навчальні посібники, конспекти лекцій), монографії та інші роботи, що вимагають рекомендації науково-методичної ради ЛОІППО до видання. Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють завідувачі кафедр;

4.3.2.   рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів. Організацію перевірки здійснюють головні редактори наукових журналів (відповідальні секретарі) та керівники структурних підрозділів, які організовують відповідні заходи.

4.4.    Форми академічного плагіату:

4.4.1.   використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

4.4.2.   перефразування або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;

4.4.3.   спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;

4.4.4.   представлення в якості власного твору (есе, курсової роботи, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки;

4.4.5.   посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

4.4.6.   повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (курсової, дипломної тощо);

4.4.7.   повторна публікація своїх наукових результатів.

5. Заходи з попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності

5.1.      Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в ЗДО використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

5.1.1.        інформування педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

5.1.2.  визнання в ЗДО принципу відкритості, що забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, адміністративної та фінансової прозорості, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації;

5.1.3.        проведення семінарів із педагогами з питань інформаційної діяльності ЗДО, правильності написання наукових робіт;

5.1.4.    ознайомлення педагогічних працівників із цим Положенням.

6. Відповідальність за недотримання норм та правил академічної доброчесності

6.1.      За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу можуть бути притягнені до такої академічної та дисціплінарної відповідальності:

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти; 

не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання; 

може бути відмова у встановленні або позбавлення раніше встановленого кваліфікаційного розряду; 

може бути відмова у присвоєнні або позбавленні раніше встановленої кваліфікаційної категорії; 

може бути відмова у присвоєнні або позбавлення раніше присвоєного педагогічного звання; 

не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо

7. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики

7.1.   Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики покладається на адміністрацію та педагогічну раду ЗДО.

7.2. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом. Педагогічна рада ЗДО наділяється правом розглядати питання порушення морально-правових норм цього Положення за потребою, або одержувати і розглядати заяви про порушення учасниками освітнього процесу правил академічної доброчесності з наданням відповідних пропозицій адміністрації закладу щодо притягнення до академічної відповідальності. 

7.3. Склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради Городоцького ЗДО (ясла-садок) №4 «Зернятко». Термін повноважень Комісії – 1 рік.

У розслідуванні випадків академічної доброчесності  члена профспілки у  складі педагогічної ради повинно бути не менш як дві третини членів  профспілкового комітету.  Комісія зі свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення, тримає на контролі їх виконання тощо. За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник. Секретар Комісії здійснює технічну підготовку матеріалів для розгляду на засіданні, веде протокол засідання та оформляє відповідну документацію засідань Комісії.   Повноваження Комісії: 

одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки; 

проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики  педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу; 

ознайомлювати учасників освітнього процесу з Положенням та його змістом; 

надавати рекомендації та консультації щодо ефективного дотримання норм цього Положення.  Організаційною формою роботи Комісії є засідання – чергові та позачергові, які скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар.  Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.  У разі рівного розподілу голосів – голос головуючого є вирішальним.  Будь-який працівник закладу дошкільної освіти, може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії  з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада,  особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.  На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення норм Положення про академічну доброчесність.  За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення\не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер і подаються  директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного, адміністративного характеру тощо. . Комісія  один раз на рік звітує про свою роботу на педагогічній раді Городоцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок).

     7.4. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею      академічної доброчесності, має такі права:

ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

8. Заключні положення

8.1.   Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради ЗДО та вводиться в дію наказом директора ЗДО.

8.2.   Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ЗДО та вводяться в дію наказом директора.

8.3. Дане Положення оприлюднюється на сайті закладу через день після затвердження наказом директора з метою забезпечення публічного доступу до його тексту та змісту.